Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz.1740 z późniejszymi zmianami);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu biurosopot.pl.

4. Biurosopot – serwis internetowy dostępny pod biurosopot.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zawierać umowy najmu wirtualnego biura.

5. Usługi – usługi prezentowane w serwisie biurosopot.pl;

6. Umowa najmu – umowa najmu, zawarta pomiędzy Lexarius Group Sp.z.o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego biurosopot;

7. Warunkowa zgoda na rejestrację firmy – warunkowa zgoda na rejestrację firmy, zawarta pomiędzy Lexarius Group Sp.z.o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego biurosopot.

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
-Umowy najmu, określające w szczególności wybrany pakiet świadczenia usług, tj. Pakiet mini, maxi lub platinum, dane firmy, od kiedy umowa ma obowiązywać, tryb płatności oraz zasady współpracy między biurem a Klientem

– Warunkowej zgody na rejestrację firmy – określające w szczególności wybrany pakiet świadczenia usług, tj. Pakiet mini, maxi lub platinum, okres obowiązywania warunkowej zgody, wysokość wpłaty, zasady współpracy między biurem a Klientem

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem biurosopot.pl

2.2. Serwis internetowy, działający pod adresem biurosopot.pl prowadzony jest przez spółkę Lexarius Group Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-746 przy ul. Kościuszki 16/2, Polska, NIP:5213653154, Regon:146813862 , KRS: 0000472571

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawierania umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach biurosopot.pl

2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Lexarius Group Sp.z.o.o., zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu biurosopot.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6. Informacje o usługach podane na stronie internetowego serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z serwisu internetowego

3.1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie biurosopot.pl

3.2. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. Lexarius Group Sp. z o.o może pozbawić Klienta prawa do zawarcia umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie wypełniania formularza dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) istnieje uzasadnione ryzyko, że firma naruszałaby postanowienia umowy głównej lub obowiązującego prawa

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku


d) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura wypełniania formularza danych

4.1. W celu zawarcia Umowy najmu za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową biurosopot.pl wypełnić formularz o dane Klienta zgodnie z polityką prywatności, dane osoby reprezentującej Klienta zgodnie z polityką prywatności, opcjonalnie dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji, dokonać wyboru pakietu oraz trybu płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. W celu zawarcia warunkowej zgody na rejestrację firmy za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową biurosopot.pl, wypełnić formularz o dane Klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy), wpisać planowaną nazwę firmy oraz dokonać wyboru pakietu i trybu płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianej Usługi przez Klienta jest dokonywany poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam umowę”.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam umowę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, na wskazany adres mailowy wysłana zostanie wiadomość dotycząca złożonego Zamówienia. Mail będzie zawierać automatycznie wygenerowaną wiadomość tekstową.

4.6. W celu wysłania formularza konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam umowę”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lexarius Group Sp. z o.o., zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z dalszymi instrukcjami postępowania celem zawarcia umowy głównej poprzez stawiennictwo osobiste lub przez pełnomocnika w siedzibię Lexarius Group Sp. z o.o.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą jej podpisania.

V. Zawarcie i podpisanie umowy

5.1. Zawarcie umowy jest ograniczone do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie biura. Sopot, Kościuszki 16/2.

5.2. Do zawarcia umowy w siedzibie biura Lexarius Group Sp.z.o.o., niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości bądź stosownego pełnomocnictwa upoważniającego do podpisywania umowy w imieniu firmy Klienta.

5.3. Do zawarcia umowy korespondencyjnie, niezbędne jest wydrukowanie umowy głównej w 2 egzemplarzach, podpisanie jej oraz wysłanie na adres Kościuszki 16/2, Sopot wraz z kserokopią dowodu osobistego osoby fizycznej lub uwierzytelnionym wyciągiem dowodu osobistego przez notariusza.

5.4 Lexarius Group Sp.z.o.o., po zawarciu umowy oraz po otrzymaniu wpłaty od Klienta korespondencyjnie, podpisuje umowę główną i odsyła jeden egzemplarz umowy na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny usług podawane są w złotych polskich, w kwocie netto, do której należy doliczyć podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego podanego na fakturze proforma,
b) gotówką w siedzibie biura.

6.3 Płatności za wynajem wirtualnego biura pobierane są z góry, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Kościuszki 16/2, Sopot podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło zawarcie umowy.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Lexarius Group Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 241 / 14, 81-521 Gdynia, Polska, NIP:5213653154, Regon:146813862 , KRS: 0000472571 przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VIII. Reklamacje dotyczące warunkowej zgody na rejestrację firmy Klienta

8.1. Lexarius Group Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność „warunkowej zgody na rejestrację firmy” Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@biurosopot.pl. Lexarius Group Sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Lexarius Group Sp. z o.o podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Lexarius Group Sp. z o.o., o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu  Serwisu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Kościuszki 16/2, Sopot, mailowo :kontakt@biurosopot.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie biurosopot.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

9.5. Lexarius Group Sp. z o.o.,  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni,

X. Ochrona danych osobowych

10.1. W celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do biurosopot.pl zapytanie, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

10.2. Z chwilą wysłania zapytania, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez biurosopot.pl w celu wykonania Usługi.

10.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, usuwania.

10.4. Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

10.5. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta celem odpowiedzi na zapytanie lub zawarcia umowy głównej jest Lexarius Group Sp. z o.o.

10.6. Klient, korzystający z usług oferowanych przez Lexarius Group Sp. z o.o. dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na:

– przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Lexarius Group Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Lexarius Group Sp. z o.o., będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do:

a. wykorzystania danych oraz informacji przekazanych przez Klienta wyłączne w celu realizacji Usługi,
b. przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta,
c. nieudostępniania danych pozyskanych w związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną.

10.7. Szczegółowe informacje dot. procedury ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie internetowej biurosopot.pl

XI. Postanowienia końcowe

11.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie biurosopot.pl, w tym: artykuły, dokumenty, umowy, projekty pism lub inne opracowania, stanowią autorskie prawa majątkowe należące do Lexarius Group Sp. z o.o. i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)

prestiżowy adres Twojej firmy w samym sercu Sopotu