Polityka prywatności

Lexarius Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 16/2, 81-746 Sopot, Polska, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5213653154, Regon 146813862, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000472571, kapitał zakładowy 5.000 zł – właściciel serwisu biurosopot.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

My, nasz -Lexarius Group Sp.z.o.o., ul. Kościuszki 16/2, 81-746 Sopot, Polska, NIP:5213653154, Regon:146813862 , KRS: 0000472571

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Lexarius Group Sp. z o.o., 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do Lexarius Group Sp. z o.o., w ramach których świadczymy swoje usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem: biurosopot.pl.

Umowa główna – umowa jaką można zawrzeć osobiście z Lexarius Group Sp. z o.o., tj. Umowa najmu wirtualnego biura i innych usług pokrewnych

Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca z Lexarius Gropu Sp. z o.o. umowę najmu wirtualnego biura i innych usług pokrewnych.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych jest Lexarius Group Sp. z o.o., ul. Kościuszki 16/2, 81-746 Sopot, Polska, NIP 5213653154, Regon 146813862 , KRS 0000472571

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami:
a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego znajdującego się w naszych serwisach lub
b) drogą mailową na adres: kontakt@biurosopot.pl.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w celu przygotowania i realizacji umowy głównej.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podstawowe dane do zawarcia umowy dla:

1/ osoby fizycznej, to

-imię nazwisko

– posiadane obywatelstwa

– numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL

– państwo urodzenia

– seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość

– adres zamieszkania

– nazwa (firma) działalności gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

– numer identyfikacji podatkowe NIP

2/ osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

– nazwa (firma)

– forma organizacyjna

– adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

– numer identyfikacji podatkowej NIP, w przypadku braku takiego numeru wskazać kraj rejestracji, nazwą rejestru handlowego oraz numer i data rejestracji w rejestrze

– imię i nazwisko osoby fizycznej reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz jej PESEL

Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów oraz realizacji umowy głównej. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy ( Wykaz jest na bieżąco aktualizowany ):

Google – poczta

OVH – usługa hostingowa

Desktomy – program do administrowania Klientami i archiwizacji poczty
Lokalizacja: Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. Nasi dostawcy dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Organy państwowe: Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 3 lat od rozwiązania umowy głównej dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
W przypadku wysłania formularza rejestracyjnego celem zawarcia umowy głównej i nie dokończenia procesu podpisania umowy głównej, Twoje dane zostaną usunięte po 90 dniach od momentu wysłania formularza rejestracyjnego

6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Prawo do cofnięcia zgody – masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie wysyłania formularza rejestracyjnego. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić realizację umowy głównej, którą zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie rozwiązania umowy głównej.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
Prawo dostępu do danych – masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.


Podstawa prawna: art. 15 RODO


Prawo do sprostowania danych – masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO


W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? – jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków – możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL).

8. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

prestiżowy adres Twojej firmy w samym sercu Sopotu